Treść artykułu

Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024.

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty świetlicowej. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny oraz zaplanowanie organizacji pracy prosimy o terminowe składanie kart tj. do 20. Czerwca 2023 r. Niedotrzymanie terminu zapisu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024

 

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024:

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

Wypełnione karty należy przekazać do sekretariatu szkoły lub do wychowawców świetlicy szkolnej.

Termin składania kart zgłoszenia upływa 20.06.2023 r.

  1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom, a także dostępne są:

– u wychowawców świetlicy,
– na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty -à Do Pobrania

KARTA ŚWIETLICOWA
(prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie)

O wypełnienie pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły będziemy prosić przed rozpoczęciem roku szkolnego gdy znani już będą Państwu przewoźnicy.

  1. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej – regulamin dostępny jest również na stronie szkoły w zakładce dokumentyà Dokumenty szkoły, oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.

 

  1. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po terminie lub w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor ZSS 102 w Warszawie.

 

  1. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej do świetlicy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z:
    – regulaminem świetlicy,

 

  1. O nieprzyjęciu dziecka do świetlicy rodzic zostanie poinformowany osobiście, telefonicznie, mailowo lub pisemnie przez sekretariat lub wychowawcę świetlicy.